background

گروه داده پردازی آماری آسنا

آمار رشته وسیعی از ریاضی است و آمار گران با بکار بردن دانش ریاضیشان در طراحی مطالعات وتحقیقات ؛ جمع آوری , پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات ؛ و تفسیر نتایج ؛ در پژوهشهای علمی شرکت میکنند. و با توجه به پیشرفت علم ،نقش جدید آمارگران، فراهم آوردن ابزارهایی تحلیلی است که با استفاده از آنها بتوان داده ها را به طور مؤثر جمع آوری کرد و از آنها معانی لازم را بیرون کشیده و تفسیر نمود. با استفاده از مفاهیم و روش های آماری می توان از روی دادهها جمع آوری شده چه از طریق یک روش نمونه برداری خاص یا به وسیله ثبت پاسخ‌ها در قبال رفتارها در یک مجموعه آزمایشی (طرح آزمایش) یا به وسیله مشاهده مکرر یک فرایند در طی زمان (سری‌های زمانی) ، آمار توصیفی را به دست آورد. همچنین نتیجه گیری های معتبر در مورد جامعه را میتوان با استفاده از آمار استنباطی بدست آورد که تصادفی بودن و عدم قاطعیت در مشاهدات را شناسایی می‌کند. این استنباط‌ها ممکن است به شکل جوابهای بله یا خیر به سؤالات باشد (آزمون فرض)، خصوصیات عددی را برآورد کند(تخمین)، پیش گویی مشاهدات آتی باشد، توصیف ارتباط‌ها باشد (همبستگی) و یا مدل سازی روابط باشد (رگرسیون). و در کل علم آمار در تمام آن دسته از فعالیت های بشری که در آنها، اثبات ادعاها و طبقه بندی اطلاعات مبتنی بر شواهد تجربی ، برای طیف وسیعی از علوم دانشگاهی از فیزیک و علوم اجتماعی گرفته تا انسان‌شناسی و همچنین تجارت، حکومت داری و صنعت حضور دارد.

امروزه برای انجام یک کار پژوهشی نیازمند دانستن روش های مناسب جمع آوری داده، نحوه گزینش روش های آماری جهت تجزیه تحلیل فرضیات و سوالات تحقیق و در کل نیازمند یک مشاور خوب آماری هستیم. به تعداد فراوان مشاهده شده است که پژوهشگران به علت عدم اطلاع کافی از روش های مناسب تجزیه و تحلیل با سردرگمی مواجه هستند. همچنین گاهی عدم توانایی تحلیل خوب باعث می شود که فرض شود نتایج اشتباه گرفته شده است. با هدف گسترش کاربرد و استفاده از علم آمار و ارتقاي سطح کيفي تحقيقات صورت پذيرفته در کشور، ما گروه داده پرادازان آماری آسنا که جمعی از اساتید ودانشجویان نخبه کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری آمار دانشگاه شهید بهشتی تمرکز خود را بر اين موضوع قرار داده ايم که به صورت اينترنتي و با آسانترين روشهاي الکترونيکي ، خدمات خود را به جامعه علمي کشور (دانشجويان، اساتيد دانشگاه و پژوهشگران) ارائه نماييم.